Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2018

hestjapa
18:04
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad vialatusek latusek
hestjapa
18:04
hestjapa
18:04
0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman vialatusek latusek
18:04
0578 692b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialatusek latusek
hestjapa
18:03
hestjapa
18:03
Reposted fromshakeme shakeme vialatusek latusek
hestjapa
18:03
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viaataliaboo ataliaboo
hestjapa
18:02
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaataliaboo ataliaboo
hestjapa
18:01
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaataliaboo ataliaboo
hestjapa
17:58
8961 88e5
Reposted fromsavatage savatage viatake-care take-care
hestjapa
17:57
7819 1bb9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatake-care take-care
hestjapa
17:57
0927 c311
hestjapa
17:57
7879 6b48 500
Reposted fromiamstrong iamstrong vialatusek latusek
hestjapa
17:56
hestjapa
17:55
8021 7f6b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialatusek latusek
hestjapa
17:55
9723 59e4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialatusek latusek
hestjapa
17:55
hestjapa
17:55
2586 46a1
Reposted fromzciach zciach vialatusek latusek
hestjapa
17:54
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman vialatusek latusek
hestjapa
17:54
3519 a611 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vialatusek latusek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl